Quản lý nội bộ doanh nghiệp

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, một trong những công việc quan trọng của những người đứng đầu công ty cổ phần – đại hội đồng cổ đông là phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông qua bài viết này, Luật sư xin chia sẻ đến quý […]

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Thông thường các cổ phần này sẽ được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. So với […]