Chính sách mới

05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023

05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023

Đây là nội dung tại Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023 Theo đó, có 05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023 như sau: Một là, tăng lương cơ sở từ […]

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/11/2022)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (17/11/2022)

Từ hôm nay – ngày 17/11/2022, người có chức vụ, quyền hạn trong một số lĩnh vực phải thôi giữ chức vụ từ 01 – 02 năm thì mới được thành lập doanh nghiệp. Cụ thể, Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định người có chức vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trong 11 lĩnh vực...

Chính sách mới về thương mại, đấu thầu có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới về thương mại, đấu thầu có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới nào về đấu thầu, thương mại bắt đầu có hiệu lực thi hành? 1. Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera Thời điểm xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị camera là nội dung quy định tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày...

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1945/UBND-KSTTHC về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp. Theo Công văn, Thành phố...