Thành viên và Cộng sự

849c2da881927bcc2283

Luật sư Lâm Quang Ngọc

Giám Đốc

16bdaa44ed7e17204e6f8
Bà Đào Thị Khánh Hòa
Luật sư

6bae1fbc5886a2d8fb975
Bà Nguyễn Thị Thu Phương Luật sư tranh tụng

05472c7d65479f19c6562
Bà Nguyễn Thị Thi
Luật sư

 

 

Trợ lý luật sư

971cd92c9e1664483d076Ông Đỗ Gia Thiệp
Luật sư
5485218368b992e7cba8Bà Nguyễn Thị Hải Yên
Chuyên viên tư vấn đất đai
0f4c1861515bab05f24a3 Nguyễn Thu Trang
Trợ lý Luật Sư
 Tim2003

Ông Nguyễn Văn Thành
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực tài chính, thuế, kế toán doanh nghiệp

 

 

 

Cong Su Chin

Ông Lương Văn Chín
Chuyên gia tư vấn lĩnh vực thuế, tài chính