Dân sự

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO BLDS 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG THEO BLDS 2015

      Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015 Bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự do hành vi gây ra thiệt hại phát sinh giữa các chủ thể mà không phụ thuộc vào hợp đồng. Bên có hành vi trái pháp […]

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA

   Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống dân sự để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi có thiệt hại xảy ra. Bên cạnh hành vi trái pháp luật của con người […]

Thủ tục pháp lý khi ly hôn theo yêu cầu một bên

Thủ tục pháp lý khi ly hôn theo yêu cầu một bên

Điều 60 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “1. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không vần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo […]

Các hàng thừa kế và quyền hưởng di sản

Các hàng thừa kế và quyền hưởng di sản

Điều 60 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “1. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không vần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo […]

Kiện đòi tài sản đang do bên thứ ba nắm giữ

Kiện đòi tài sản đang do bên thứ ba nắm giữ

Điều 60 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “1. Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không vần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo […]