Đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ và […]

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư. 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu […]

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý. 1. Trình tự thực hiện – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. – Bước 2: […]

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 1. Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Bước 2: Trong...