Đất đai

Thỏa thuận phân chia di sản là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Thỏa thuận phân chia di sản là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

Pháp luật hiện nay quy định các hình thức sở hữu khác nhau, trong đó có các hình thức sở hữu chung là sở hữu chung theo phần và sở hữu chung theo hợp nhất. Đối với mỗi hình thức, các chủ sở hữu lại có các quyền và nghĩa vụ khác nhau đối với […]

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

     Thứ nhất, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bắt buộc của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành Căn cứ: theo quy định tại điều 95 luật đất đai 2013 thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...