Thuế

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khi tạo lập hóa đơn, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT – Doanh nghiệp phải lập […]

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót đó. Về thời hạn và hồ sơ bổ sung hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp […]