Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp luôn gắn lền với tên của doanh nghiệp đó. Tên thương mại đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Để phân biệt chính bản thân doanh nghiệp đó với doanh nghiệp cạnh tranh khác các vấn đề cần quan tâm...

Định nghĩa bí mật kinh doanh và Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Định nghĩa bí mật kinh doanh và Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh đóng góp vai trò cốt yếu trong sự phát triển của một công ty. Hiện nay, điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh là một trong số những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Vậy bí mật kinh doanh là gì và cần đáp ứng điều kiện […]

Sáng chế là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

Sáng chế là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

Sáng chế luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đây cũng là một đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Sau đây là những quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu đối với sáng chế. 1. Sáng chế là gì? Theo […]

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ. 1. Tài […]