Chuyển giao quyền sử đụng đất

ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH

ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH

1. Khái niệm đất đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất công ích) là diện tích đất mà mỗi xã, phường, thị trấn căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, giữ lại không quá 5% […]