đấu thầu

CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM

CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM

Theo quy định trong Luật Đầu thầu năm 2013, có 8 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là: Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp, Tự thực hiện, Lựa  chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt...