Dự án đầu tư bất động sản

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Luật đầu tư 2020. Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Điều 58, Luật đất đai 2013 […]