Hợp đồng lao động

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc: Tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận của các bên hợp đồng. Vậy những trường hợp nào được tạm hoãn thực...