Mã ngành kinh tế mới

CẬP NHẬT MÃ NGÀNH KINH TẾ MỚI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

CẬP NHẬT MÃ NGÀNH KINH TẾ MỚI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Từ ngày 20/08/2018 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 20/08/2018 sẽ đăng ký mã ngành kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Như vậy đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày 20/08/2018 có...