Mua lại cổ phần

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

Về điều kiện và hình thức mua lại: – Điều kiện mua lại: Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của […]