nhượng quyền

PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại (franchise) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một...