Phạm nhân

KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

KHÔNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN

Hiện nay, còn quan điểm khác nhau trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Để bảo đảm việc áp dụng biện pháp tạm giam đúng quy định, cần thống nhất về mặt lý luận và thực tiễn […]