quy định về tiền lương

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi NSDLĐ vi phạm quy định về tiền lương

Mức xử phạt vi phạm hành chính khi NSDLĐ vi phạm quy định về tiền lương

Người sử dụng lao động cần tuân thủ những quy định về tiền lương như thế nào? Thứ nhất, người sử dụng lao động phải trả lương đúng hạn cho người lao động Người sử dụng lao động phải trả đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền lương sau đây cho người lao...