sa thải

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT SA THẢI

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức; sa thải. Trong đó sa thải là hình thức kỷ luật lao động nặng nhất và cũng có trình tự […]