thời gian làm việc

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời giờ làm việc là độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định của pháp luật, theo thoả ước lao động tập thể hoặc theo hợp đồng lao động. Một số vấn đề pháp lý liên quan đến thời gian làm việc sẽ được chia sẻ trong […]