thuế thu nhập cá nhân

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Người sử dụng đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường...