vi phạm

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

Khi thực hiện công vụ, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai có thể bị xử lý nếu có một trong các hành vi như chậm giải quyết thủ tục hành chính, từ chối thực hiện dù người dân có đủ điều kiện, làm mất, làm hư hại, […]