Tư vấn

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM LÃI, PHÍ THEO QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID 19

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM LÃI, PHÍ THEO QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID 19

Vừa qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục hoạt động sản xuất. Thực hiện chỉ thị của chính phủ, các tổ chức tín dụng đã có chính sách miễn, giảm lãi,...

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc: Tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận của các bên hợp đồng. Vậy những trường hợp nào được tạm hoãn thực...