Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2022

Lượt xem: 310

Cùng Luật Hùng Phúc điểm qua các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2022 (từ ngày 21 – 31/03/2022), cụ thể như sau:

đấu Giá Quyền Sử Dụng đất

1. Hướng dẫn thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Từ ngày 25/3/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, trong đó hướng dẫn thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

– Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP .

– Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, Thông tư 02/2022/TT-BTP còn quy định 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:

– Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

– Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

– Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

– Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

2. Bổ sung trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ

Bộ trưởng Bộ GTVT hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Theo đó, bổ sung trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ khi Đơn vị quản lý thu, Đơn vị vận hành thu hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thu cố tình trì hoãn, không tuân thủ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Thông tư 45/2021/TT-BGTVT còn bổ sung trường hợp dừng thu phí đường bộ khi chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư .

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 31/3/2022.

3. Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư

Đây là nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

– Các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BTC :

Được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về NSNN trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng PPP, hợp đồng giữa CQNN có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được ký kết.

Thông tư 08/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/3/2022.

4. Bổ sung nội dung giám sát hoạt động nghiệp vụ tại SGDCKVN

Thông tư 6/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24/3/2022.

Trong đó bổ sung nội dung UBCKNN thực hiện giám sát hoạt động nghiệp vụ tại SGDCKVN như:

– Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán;

Ban hành tiêu chí giám sát giao dịch;

Ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

– Giám sát tuân thủ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ;

Giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin;

Giám sát tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên các thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được tiến hành liên tục, công khai, công bằng, trật tự, an toàn và hiệu quả; các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán;

Báo cáo vi phạm của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; báo cáo vi phạm của nhà đầu tư, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm