Bồi thường thiệt hại

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VƯỢT QUÁ YÊU CẦU CỦA TÌNH THẾ CẤP THIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại trong tình thế đó gây ra. Trường hợp nếu thiệt hại vượt quá tình thế cấp thiết thì cần phải bồi thường. Như vậy câu hỏi đặt ra...