cuộc họp thường niên

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, một trong những công việc quan trọng của những người đứng đầu công ty cổ phần – đại hội đồng cổ đông là phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông qua bài viết này, Luật sư xin chia sẻ đến quý […]