Đấu giá quyền sử dụng đất

NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị lớn có tính đặc thù nên việc chuyển nhượng, bao gồm cả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đều phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Đất đấu giá là loại đất được phép thực hiện chuyển...

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Pháp luật đất đai đã quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng dưới các hình thức giao đất không thu tiền, giao […]