Giám đốc công ty

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GIÁM ĐỐC MẤY CÔNG TY?

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GIÁM ĐỐC MẤY CÔNG TY?

Giám đốc, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Một người bình thường hoàn toàn có thể là người đại diện theo pháp luật của...