học nghề

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Với việc các Hiệp định thương mại thế hệ mới vừa được ký kết thì các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực của mình để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình để có thể cạnh tranh với […]