jsc

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Thông thường các cổ phần này sẽ được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. So với […]