Ngân hàng

12 LOẠI GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

12 LOẠI GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

STT Các loại giao dịch Phạm vi và đối tượng áp dụng Căn cứ pháp lý I Ngân hàng Nhà nước 1 Trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước 1.1 Giao dịch thanh toán Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao […]