Sáp nhập doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Sáp nhập doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2014, theo đó: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, […]