Thành viên hợp danh

THÀNH VIÊN HỢP DANH BỊ HẠN CHẾ NHỮNG QUYỀN NÀO ?

THÀNH VIÊN HỢP DANH BỊ HẠN CHẾ NHỮNG QUYỀN NÀO ?

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có […]