Vốn điều lệ

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta thường nghe tới vốn điều lệ và vốn pháp định khi quyết định thành lập công ty. Vậy vốn điều lệ và vốn pháp định có gì giống và khác nhau? Bài viết sau sẽ làm rõ hai khái niệm này: 1. Vốn điều lệ Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, […]