Một số lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty cổ phần

Lượt xem: 1177

Hiện nay, các doanh nghiệp thường không quan tâm một cách đúng mực đối với Điều lệ của chính mình. Điều lệ của các doanh nghiệp thường sơ sài, và thậm chí không đủ nội dung luật định.

Nguyên nhân ban đầu thường do người quản lý doanh nghiệp không xem trọng việc xây dựng Điều lệ, thường quản lý một cách cảm tính, theo thói quen và theo những nhận thức sơ sài về mặt pháp luật.

Thực tế, để quản lý điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, việc xây dựng một bản Điều lệ đầy đủ theo quy định của pháp luật, cũng như quy định những đặc thù riêng của mô hình quản lý công ty là một điều nên và cần làm.

Một số lưu ý khi xây dựng Điều lệ các doanh nghiệp đối với bản đầu tiên và các bản sửa đổi, bổ sung (đối với Công ty cổ phần):

Điều khoản về danh sách cổ đông sáng lập

Các doanh nghiệp chỉ cần ghi thông tin của các cổ đông sáng lập mà không cần ghi thông tin của các cổ đông có được cổ phần do nhận chuyển nhượng, cổ đông ngoài nhận mua cổ phần.

Điều khoản về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần phải ghi đầy đủ các thông tin (họ và tên, chứng thực cá nhân, địa chỉ thường trú, chức danh…) của (những) người đại diện theo pháp luật. Số lượng người đại diện theo pháp luật, chức danh tương ứng và các quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ của mình. Tránh trường hợp chỉ ghi chung chung như chỉ đề cập đến chức danh hoặc copy theo Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Hiện nay Luật doanh nghiệp 2014 quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành (51%) thì cuộc họp được triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành (không đủ 33%) thì được triệu tập họp lần thứ ba, và được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Các doanh nghiệp nên quy định cụ thể tỷ lệ phiếu biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ. Tuy nhiên, việc quy định tỷ lệ nói trên không được thấp hơn 51% (lần 1) và 33% (lần 2). Các doanh nghiệp quy định tỷ lên phần trăm trên tổng số phiếu biểu quyết đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lớn hơn 51%, ví dụ 65%, thì vẫn không bị xem là trái luật. Vì quyền quyết định tỷ lệ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, quy định thấp hơn 51% thì không được phép.

Điều khoản về cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần được phép lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong các mô hình:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Trong mô hình này có hai lựa chọn:

Nếu công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát.

Nếu công ty có trên 11 cổ đông và cá cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì bắt buộc phải có ban kiểm soát.
– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Trường hợp này, doanh nghiệp không cần phải có Ban kiểm soát, nhưng phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều khoản về thành viên Hội đồng quản trị
Khoản 1 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị“.
Như vậy, việc các doanh nghiệp quy định chung chung như: “Hội đồng quản trị có từ 03-05 thành viên” là không đúng. Điều lệ cần phải quy định rõ ràng như “Hội đồng quản trị có 03 thành viên“.

Điều khoản về cổ phần ưu đãi biểu quyết
Các doanh nghiệp (nếu có cổ phần ưu đãi biểu quyết) cần ghi cụ thể số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết trong Điều lệ công ty (theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp “Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.”).

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm