Chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

Khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng cần lưu ý một số vấn đề sau:  “ Giống cây trồng, chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng’’ là gì ? Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái,...