công ty cổ phần

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật đầu tư năm 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh; Các văn bản pháp luật khác liên quan. Quy...

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong CTCP, quyết định các công việc liên quan tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông hoạt động và đưa ra các quyết định theo […]

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

Về điều kiện và hình thức mua lại: – Điều kiện mua lại: Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của […]

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, một trong những công việc quan trọng của những người đứng đầu công ty cổ phần – đại hội đồng cổ đông là phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông qua bài viết này, Luật sư xin chia sẻ đến quý […]

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Thông thường các cổ phần này sẽ được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. So với […]