Hộ kinh doanh

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỘ KINH DOANH NĂM 2021

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỘ KINH DOANH NĂM 2021

Kể từ ngày 04/01/2021, Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, có nhiều quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh: Thứ nhất, về đăng ký hộ kinh doanh: Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “ Điều 79. Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc...