Quản lý nội bộ doanh nghiệp

KHI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CÓ HẠN, DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ TỰ CỨU MÌNH ?

Dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...

BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tiến hành bầu...

ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC TRẢ CỔ TỨC

1. Cổ tức là gì ? Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả...

MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG

Về điều kiện và hình thức mua lại: – Điều kiện mua lại: Cổ đông...

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện...

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP.

Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, một trong những công việc quan...

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp mà vốn điều...

Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật và có thể có...

.
.
.
.