PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân thông qua bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Qua thực tiễn đời sống xã hội hiện nay, có thể thấy tranh chấp về việc ai được...

Chế định về con nuôi

PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

PHÂN ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân thông qua bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Qua thực tiễn đời sống xã hội hiện nay, có thể thấy tranh chấp về việc ai được quyền nuôi con sau khi ly hôn là một trong những tranh chấp […]