Các thủ tục hành chính về đất đai

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở

Khác với các loại hợp đồng chuyển nhượng tài sản khác, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà gắn liền với đất cần phải được lập thành văn bản có công chứng hợp pháp và đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có hiệu lực...

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 1. Hồ sơ chuẩn bị Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại điều 8, thông tư 24/2014/TT- BTNMT gồm có(trường hợp người sử dụng đất...

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những thủ tục gì?

     Thứ nhất, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bắt buộc của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành Căn cứ: theo quy định tại điều 95 luật đất đai 2013 thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...