Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Không đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ quyền tác giả không?

Không đăng ký quyền tác giả có được bảo hộ quyền tác giả không?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học,… do mình sáng tạo. Đây cũng là công cụ để nhà nước bảo vệ quyền lợi của người sáng tác. Vậy nếu không đăng ký quyền tác giả thì các tác phẩm, […]

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả là gì? Khoản 2, Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 quy định “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Trong đó, tổ chức, cá nhân có tác phẩm […]