Thủ tục góp vồn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài