Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty cổ phần

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty cổ phần

Doanh nghiệp được quyền đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp sau đây:     1. Doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 2....

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty cổ phần

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong Công ty cổ phần

Doanh nghiệp được quyền đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp sau đây:     1. Doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. 2. Doanh nghiệp tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn...