Tư vấn kế toán - thuế

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ?

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử (Khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ...

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN VAT KHÔNG?

Hóa đơn VAT hay còn gọi là hóa đơn đỏ là một loại chứng từ thể hiện các giá trị hàng bán hoặc các dịch vụ cung cấp của người bán tới người mua. Nội dung trên hóa đơn đỏ cần phải có thông tin người bán, người mua (tên doanh nghiệp, mã số thuế, […]

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

CÁC NGUYÊN TẮC KHI TẠO LẬP HÓA ĐƠN

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khi tạo lập hóa đơn, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT – Doanh nghiệp phải lập […]

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

HỒ SƠ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÓ SAI SÓT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ?

Khi hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót đó. Về thời hạn và hồ sơ bổ sung hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp […]